Tot Emprendedors

Idees bàsiques per emprendre un negoci

Els emprenedors han saber que en l’actualitat hi ha diverses formes d’emprendre un negoci exitós, però és important que els inversors tinguin una idea clara de quin és el tipus de negoci on es volen desenvolupar.

Els economistes recomanen que les persones que emprenen un negoci tinguin cert coneixement sobre un tema en específic. És a dir, una persona que té coneixement en finances pot crear una empresa que es dediqui a oferir serveis financers, o un expert en agricultura pot exercir en la producció i venda de productes agrícoles, etc.

La idea dels negocis va més enllà d’un coneixement en particular, ja que existeixen inversors que ocupen de mà d’obra qualificada per poder desenvolupar-se. L’important és tenir un coneixement exacte de com serà la dimensió del negoci que es vol emprendre.

Per crear un negoci exitós has de tenir en compte els següents passos:

 • Els negocis comencen amb una idea:

Pensa si vols obrir un negoci personal o una societat. Recorda també que has de saber quina és la teva capacitat financera per enfrontar-te a aquest repte. Quan ja tinguis la idea general del negoci que vols obrir, has de buscar les fonts necessàries per poder desenvolupar les teves tasques amb garanties, com ara: el capital, la mà d’obra, l’establiment on vols obrir el negoci, etc.

 • Has d’elaborar un pla de negoci per identificar si la teva empresa és factible o no.

Els economistes declaren que els negocis han de cobrir una necessitat del client. La majoria d’empresaris apliquen el que es diu un estudi de mercat per a poder mesurar la demanda projectada. Quan s’ha calculat la demanda que podrà cobrir una nova empresa, s’han de calcular els costos de producció, la compra del terreny i de l’edifici, i quin serà el capital social de l’empresa.

Quan l’empresari té totes les dades financeres i de mercat projectades, pot començar el seu negoci depenent del grau de factibilitat i rendibilitat.

La idees de negoci han de ser personals. Moltes persones comencen amb negocis familiars de venda de productes de consum o artesanies. Altres empresaris decideixen obrir empreses que brinden serveis de reparació d’aparells, o serveis de cosmètica personal.

Un dels negocis més innovadors són les empreses que es dediquen a la venda de productes o serveis per Internet. Els negocis que ofereixen els seus productes per Internet tenen accés a nous clients i a un mercat més rendible, pel que avui en dia és un mercat que no es pot menystenir.

Objectius de l’emprenedoria corporativa

emprenedoria

El principal objectiu de l’emprenedoria corporativa és el d’innovar i emprendre dins l’empresa, de manera que l’empresa es pugui adaptar als canvis de l’entorn. Per tant, podríem anomenar els següent objectius específics de l’emprenedoria corporativa:

 1. Innovar: adaptar l’empresa als canvis de l’entornA partir de l’emprenedoria corporativa es fomenta una cultura de recerca de la innovació i es fa que tota l’organització estigui centrada en els canvis externs que es poden aprofitar per millorar els productes o serveis que s’ofereixen i, al mateix temps, tenir presents les amenaces que poden posar en perill els objectius de l’organització.
 2. Assegurar la supervivència de l’empresaUna empresa amb productes innovadors i mercats diversificats, pendent dels canvis externs i de les noves tecnologies, té més probabilitats de sobreviure que una empresa monoproducte, monoclient i monoproveïdor.
 3. Assegurar el creixement i la rendibilitat a llarg terminiQuan fem l’exercici d’obligar-nos a pensar què podem fer de nou i com podem fer-ho, estem redissenyant el funcionament de l’empresa constantment i impedint-ne l’estancament.
 1. DiversificarPermet pensar en noves línies de negoci, nous mercats (ja sigui per activitats o per països), noves tecnologies, nous proveïdors i nous socis, sempre per millorar la consolidació i el creixement de l’empresa.
 2. Desenvolupar i explotar nous productesEntrar en el món de la innovació. Podem parlar d’innovació tecnològica, per exemple, en el desenvolupament de nous productes i la millora del procés, però no hem d’oblidar altres vies d’innovació com ara innovar en nous canals de venda, noves presentacions o nous embalatges.
 3. Fer un bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicacióLa comunicació entre tots els membres de l’empresa, clients i proveïdors és vital, així com tenir accés a les dades i una bona gestió de la informació. Les TIC són elementals per facilitar aquests aspectes.
 1. Crear un clima propici per als nous negocisL’emprenedoria corporativa ens ajuda a crear un clima que fomenti la creativitat i el desenvolupament de noves idees entre tots els col·laboradors de l’empresa de manera alineada amb els objectius de l’empresa, en termes de rendibilitat, consolidació i creixement.

  Així també s’aconsegueixen alinear els objectius personals, els de les diferents àrees i els de tota l’empresa.

 2. Augmentar la exibilitat de l’empresaAmb aquesta nova cultura s’aconsegueix una empresa més exible, on els recursos —tant humans com financers— es mouen en funció de com aconseguir els millors resultats, tenint en compte les oportunitats detectades.
 3. Retenir les persones amb talentLes persones, si se senten valorades, se senten més part de l’organització. Si les idees que aporten valor a l’empresa són reconegudes, és més difícil que el talent vulgui deixar l’empresa. Ha de ser una relació win-win, on les dues parts en surten beneficiades.
 4. Utilitzar la capacitat excedentEn el cas d’empreses que tenen un excedent de producció i talent —i que suposa una despesa—, poden aprofitar-lo mitjançant l’emprenedoria corporativa, atès que facilita eines per canalitzar les inquietuds individuals i aconseguir un benefici per a l’organització.

Com a resum, podem concloure que amb l’aplicació de mètodes d’emprenedoria corporativa dins de les organitzacions podem donar solució a diferents aspectes clau que preocupen les empreses.

D’una banda, aprofitar el talent de tota l’organització i retenir-lo és una bona manera d’evitar que els integrants de l’organització aprofitin els coneixements adquirits per desenvolupar un negoci en competència amb l’empresa que els ha format.

D’altra banda, incita tot els membres de l’organització a ser creatius. És a dir, des de qualsevol lloc de treball es poden tenir idees innovadores que milloren o complementen els nostres productes o serveis. Al mateix temps, les persones integrants de l’empresa, en sentir-se més valorades, tenen més sentiment de pertinença al grup i veuen l’empresa com una cosa pròpia.

La metodologia bàsica de l’emprenedoria corporativa per aconseguir que aflorin nous projectes innovadors o complementaris dins de línies de negoci existents o noves consisteix en la creació de grups de treball multidisciplinaris i multiàrea, formats tant per persones de la mateixa com fomentar l’emprenedoria corporativa i la cultura emprenedora a les organitzacions empresa, com per persones coneixedores del nostre negoci però externes a l’empresa, com poden ser clients, proveïdors, socis logístics i/o assessors externs que ens donin una informació sobre com ens veuen, quins aspectes troben a faltar en els nostres productes o serveis, com els millorarien i quins productes o serveis complementaris hi afegirien per ampliar la satisfacció de les necessitats dels nostres clients actuals o futurs.

Altres aspectes que també poden tractar aquests grups de treball són trobar noves aplicacions per a la nostra tecnologia industrial o per als nostres productes, o en quins nous sectors d’activitat podem trobar nous clients. És a dir, utilitzar la mateixa tecnologia per fer coses noves o, a l’inrevés, amb quines tecnologies noves podem millorar les coses que actualment ja estem fent.

En definitiva es tracta que, amb ulls nous, observem els productes i els processos que fem habitualment per valorar com els podem fer millor, tant des del punt de vista econòmic com tecnològic.

Definició de l’emprenedoria corporativa

emprenedoria

Des de l’inici de la revolució industrial les empreses han diversifi cat les seves activitats per cobrir necessitats del mercat que no estaven resoltes o per fer-ho d’una manera més eficient. Moltes vegades aquest procés es feia d’una manera gradual i molt lenta, seguint el ritme de l’evolució de tota la societat: els fabricants de carros evolucionen cap a fabricants de vehicles automòbils o els fabricants d’espases evolucionen cap a fabricants de maquinetes d’afaitar. Tot plegat era fruit de les circumstàncies i succeïa d’una manera poc sistematitzada.

Totes les empreses tenen talent —si no fos així, no existirien—, però, sobretot, tenen gran experiència en els temes relacionats amb el seu negoci (el producte, el mercat i el sector). Aleshores, com pot ser que no sorgeixin noves línies de negoci complementàries al voltant de la línia principal de negoci? La resposta és que les estructures de l’organització estan dissenyades per optimitzar el rendiment en les situacions actuals i dificulten la recerca de noves visions del negoci, atès que aquestes visions distorsionen els objectius actuals.

Aquesta situació és perversa perquè aboca les empreses a no evolucionar i situar-se en un pla de supervivència. Tenim exemples d’empreses capdavanteres que havien innovat en el seu sector, però no van preveure que els seus productes serien substituïts per productes basats en tecnologies més avançades desenvolupats per empreses d’un nou sector d’activitat, com pot ser el cas d’Olivetti, substituïda pels ordinadors, o l’empresa Kodak, que no va saber preveure com canviaria el món de la fotografia i que, quan va voler adaptar-s’hi, ja era massa tard.

A més, a vegades es fa una distinció entre emprenedors i empresaris. En aquest sentit un empresari hauria d’aprofitar tota l’experiència adquirida i continuar veient el món des del punt de vista d’un emprenedor per innovar i fer créixer el seu negoci.

L’emprenedoria corporativa és una bona eina perquè l’empresa en el seu conjunt sigui innovadora constantment, s’avanci als nous canvis de l’entorn i creixi de manera controlada i contínua.

L’emprenedoria corporativa és l’activitat sistemàtica que té com a objecte generar nous negocis per a l’empresa mitjançant el desenvolupament de nous projectes empresarials innovadors, ja sigui a l’interior de la mateixa empresa o mitjançant la seva participació en altres de noves creades a l’exterior.

És a dir, generació de nous negocis per a l’empresa mitjançant:

 • Identificació i desenvolupament de projectes innovadors dins les empreses, que representin l’oportunitat de crear-ne de noves; com fomentar l’emprenedoria corporativa i la cultura emprenedora a les organitzacions.
 • la participació d’empreses consolidades en altres de noves o de recent creació.

 

Les pimes i les Tic

tecnologies-informacio

El meu consell en els darrers anys pels adolescents que encara no saben què volen ser de grans és què es dediquin al que es dediquin, una cosa és segura: han de dominar l’anglès i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

No ens centrarem en l’anglès, ens centrarem en les TIC però de fet les dues coses s’assemblen molt, ens permeten comunicar-nos amb tot el món, o al menys amb una bona part d’ell, possiblement, la part del món que ens interessa com a possibles consumidors dels nostres productes. La majoria de nosaltres estarà d’acord amb aquesta afirmació.

N’hi ha d’altres que poden pensar que el nostre client potencial és un client local i per tant, no cal que ens adrecem a ells fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, segurament quan va aparèixer el telèfon a finals del segle XIX o quan va aparèixer l’ordinador als anys 80 del segle passat, van  haver empreses que també pensaven que aquestes invencions no calien per desenvolupar els seus negocis, malauradament no els puc donar noms perquè al cap de pocs anys havien desaparegut al no poder seguir als seus competidors.

El primer que hem de tenir clar quan parlem de TIC és que estan aquí i han vingut per quedar-s’hi, en alguns casos substitueixen altres maneres de fer les coses, que actualment han quedat obsoletes i que si es fan sense les TIC són ineficients, com pot ser portar la comptabilitat a mà sobre llibres de paper. En altres casos, ens aporten solucions noves que sense el seu ús serien molt complicades de realitzar com potser obrir una finestra al món que anomenem web.

La segona cosa que hem de tenir clar, és que quan parlem de TIC, estem parlant d’instruments que ens permetran aconseguir d’una manera molt més simple i econòmica els nostres objectius que si no en féssim ús, però mai són un fi en si mateixes, només un mitjà facilitador per aconseguir els objectius.

Tenir els millors ordinadors amb els millors programes informàtics no ha de ser mai l’objectiu de la nostra empresa. Tenir la millor pàgina web per facilitar-nos l’entrada en el mercat dels Estats Units o treballar tota l’organització en xarxa per compartir els coneixements i millorar la nostra organització empresarial respecte als nostres competidors, si que haurien de ser els  nostres objectius. Ho podem fer amb les eines que ens donen les TICs o amb les eines del segle passat.