Tot Emprenedors

Objectius de l’emprenedoria corporativa

emprenedoria

El principal objectiu de l’emprenedoria corporativa és el d’innovar i emprendre dins l’empresa, de manera que l’empresa es pugui adaptar als canvis de l’entorn.

Per tant, podríem anomenar els següent objectius específics de l’emprenedoria corporativa:

Innovar

Adaptar l’empresa als canvis de l’entorn. A partir de l’emprenedoria corporativa es fomenta una cultura de recerca de la innovació i es fa que tota l’organització estigui centrada en els canvis externs que es poden aprofitar per millorar els productes o serveis que s’ofereixen. I, al mateix temps, tenir presents les amenaces que poden posar en perill els objectius de l’organització.

Assegurar la supervivència de l’empresa

Una empresa amb productes innovadors i mercats diversificats, pendent dels canvis externs i de les noves tecnologies, té més probabilitats de sobreviure que una empresa monoproducte, monoclient i monoproveïdor.

Assegurar el creixement i la rendibilitat a llarg termini

Quan fem l’exercici d’obligar-nos a pensar què podem fer de nou i com podem fer-ho, estem redissenyant el funcionament de l’empresa constantment i impedint-ne l’estancament.

Diversificar

Permet pensar en noves línies de negoci, nous mercats (ja sigui per activitats o per països), noves tecnologies, nous proveïdors i nous socis, sempre per millorar la consolidació i el creixement de l’empresa.

Desenvolupar i explotar nous productes

Entrar en el món de la innovació. Podem parlar d’innovació tecnològica, per exemple, en el desenvolupament de nous productes i la millora del procés, però no hem d’oblidar altres vies d’innovació com ara innovar en nous canals de venda, noves presentacions o nous embalatges.

Fer un bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació

La comunicació entre tots els membres de l’empresa, clients i proveïdors és vital, així com tenir accés a les dades i una bona gestió de la informació. Les TIC són elementals per facilitar aquests aspectes.

Crear un clima propici per als nous negocis

L’emprenedoria corporativa ens ajuda a crear un clima que fomenti la creativitat i el desenvolupament de noves idees entre tots els col·laboradors de l’empresa de manera alineada amb els objectius de l’empresa, en termes de rendibilitat, consolidació i creixement.

Així també s’aconsegueixen alinear els objectius personals, els de les diferents àrees i els de tota l’empresa.

Augmentar la exibilitat de l’empresa

Amb aquesta nova cultura s’aconsegueix una empresa més exible, on els recursos —tant humans com financers— es mouen en funció de com aconseguir els millors resultats, tenint en compte les oportunitats detectades.

Retenir les persones amb talent

Les persones, si se senten valorades, se senten més part de l’organització. Si les idees que aporten valor a l’empresa són reconegudes, és més difícil que el talent vulgui deixar l’empresa. Ha de ser una relació win-win, on les dues parts en surten beneficiades.

Utilitzar la capacitat excedent

En el cas d’empreses que tenen un excedent de producció i talent —i que suposa una despesa—, poden aprofitar-lo mitjançant l’emprenedoria corporativa, atès que facilita eines per canalitzar les inquietuds individuals i aconseguir un benefici per a l’organització.

Com a resum, podem concloure que amb l’aplicació de mètodes d’emprenedoria corporativa dins de les organitzacions podem donar solució a diferents aspectes clau que preocupen les empreses.

D’una banda, aprofitar el talent de tota l’organització i retenir-lo és una bona manera d’evitar que els integrants de l’organització aprofitin els coneixements adquirits per desenvolupar un negoci en competència amb l’empresa que els ha format.

D’altra banda, incita tot els membres de l’organització a ser creatius. És a dir, des de qualsevol lloc de treball es poden tenir idees innovadores que milloren o complementen els nostres productes o serveis. Al mateix temps, les persones integrants de l’empresa, en sentir-se més valorades, tenen més sentiment de pertinença al grup i veuen l’empresa com una cosa pròpia.

La metodologia bàsica de l’emprenedoria corporativa per aconseguir que aflorin nous projectes innovadors o complementaris dins de línies de negoci existents o noves consisteix en la creació de grups de treball multidisciplinaris i multiàrea, formats tant per persones de la mateixa com fomentar l’emprenedoria corporativa i la cultura emprenedora a les organitzacions empresa, com per persones coneixedores del nostre negoci però externes a l’empresa, com poden ser clients, proveïdors, socis logístics i/o assessors externs que ens donin una informació sobre com ens veuen, quins aspectes troben a faltar en els nostres productes o serveis, com els millorarien i quins productes o serveis complementaris hi afegirien per ampliar la satisfacció de les necessitats dels nostres clients actuals o futurs.

Altres aspectes que també poden tractar aquests grups de treball són trobar noves aplicacions per a la nostra tecnologia industrial o per als nostres productes, o en quins nous sectors d’activitat podem trobar nous clients. És a dir, utilitzar la mateixa tecnologia per fer coses noves o, a l’inrevés, amb quines tecnologies noves podem millorar les coses que actualment ja estem fent.

En definitiva es tracta que, amb ulls nous, observem els productes i els processos que fem habitualment per valorar com els podem fer millor, tant des del punt de vista econòmic com tecnològic.